Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9:00 h. a 17:00 h.

  Divendres i agost
  de 8:00 h. a 15:00 h.


 • 963 096 600

Operativa de borsa

Accions

Concepte

Data valor. Data en què realment es fa efectiva l’operació.
D. Dia de la sol·licitud, sempre que el dia sigui hàbil. En cas que el dia de la sol·licitud no fos hàbil, es considerarà com a dia de la sol·licitud el primer dia hàbil.

D+1. Dia de la sol·licitud més un dia hàbil. D+2. Dia de la sol·licitud més dos dies hàbils. D+3. Dia de la sol·licitud més tres dies hàbils. D+4. Dia de la sol·licitud més quatre dies hàbils. D+5. Dia de la sol·licitud més cinc dies hàbils.

Nacional

Tipus d’ordres
 • Ordre de mercat: és una ordre que s’introdueix en el mercat sense preu d’oferta/demanda i es negocia als preus del costat contrari fins a completar-se, amb la possibilitat de tenir, dins d’una mateixa ordre, diferents preus. En cas de no quedar completada l’ordre, l’import restant quedarà pendent en el mercat com a ordre de mercat, és a dir, sense preu limitat.
 • Limitada: es formula un preu màxim per a la compra i un preu mínim per a la venda. L’ordre s’executa en el mercat si hi ha contrapartida en el moment de la introducció de l’ordre a aquell preu. Si no hi ha contrapartida o aquesta no és suficient per cobrir tota l’ordre, aquesta s’executa parcialment i la resta queda pendent fins que s’executi o queda vençuda.
 • Pel millor: és una ordre que assumeix el millor preu que ofereixi el mercat en la part contrària en el moment de la seva introducció. Si al millor preu no hi hagués prou títols per completar l’ordre, s’efectuaria l’ordre pel nombre de títols existents en aquell moment i la resta quedaria limitat a aquest preu.
 • Ordres condicionades: són ordres que només s’activaran, és a dir, passaran a ser ordres normals per ser introduïdes en el mercat, si es compleix la condició d’activació que s’ha establert. La condició d’activació sempre està referida a un preu d’activació. Així, les condicions d’activació són les següents: superior a, inferior a, igual a, superior igual o inferior igual. El fet que una ordre s’activi no implica que aquesta s’executi, ja que això dependrà de trobar una contrapartida de l’ordre en el mercat amb les característiques que s’hagin sol·licitat. La utilització de les ordres condicionades no bloqueja ni la liquiditat ni els títols fins que l’ordre s’activa i passa a ser una ordre de compra/venda simple.
Horari de Mercats

El Mercat Continu està operatiu de les 09.00 h a les 17.35 h.

 • De les 08.30 h a les 09.00 h hi ha un període d’ajust-subhasta d’obertura en què es van introduint les ordres, però no hi ha creuaments, a través del qual es fixa el preu d’obertura.
 • De les 09.00 h a les 17.30 h el mercat roman obert i es creuen operacions de manera continuada.
 • De les 17.30 h a les 17.35 h hi ha el període de subhasta de tancament, en què s’introdueixen ordres, però no hi ha creuaments fins al moment del tancament definitiu, quan es creuen operacions al preu de tancament.

Valors que cotitzen en Fixing únicament cotitzen a les 12.00 h i a les 16.00 h.

 • Des de les 8.30 h fins a les 12.00 h i des de les 12.01 h fins a les 16.00 h no es produeixen creuaments, es troben en el període d’ajust, similar al de la subhasta d’obertura.

Els valors que pertanyen al Latibex tenen l’horari següent:

 • Període d’ajust de les 08.30 h a les 11.30 h.
 • Sessió oberta de les 11.30 h a les 17.30 h.
Horari operatiu
 • Durant les 24 hores del dia es pot donar ordres de compra / venda.
 • Les ordres donades abans de l’obertura del mercat s’introdueixen durant la preobertura, de manera que es possibilita la compra o la venda al preu d’obertura.
 • Fins a l’hora de tancament del mercat corresponent es poden introduir ordres de compra i venda, per ser executades aquell mateix dia.
Fluctuació de valors

Recentment s’han suprimit les variacions màximes sobre la cotització dels valors i s’han substituït per una sèrie de rangs, estàtics i dinàmics, que en cas de superar-se provoquen una suspensió temporal en la cotització i una subhasta de volatilitat per fixar un preu de referència nou.

 • Subhasta de volatilitat: es tracta d’un període de 5 minuts durant el qual l’oscil·lació és lliure que acabarà en un final aleatori de 30 segons. Aquest període s’establirà sempre que la cotització d’un valor determinat assoleixi el seu rang de preus, ja sigui dinàmic o estàtic.
 • Preu estàtic de referència: el preu estàtic és el preu dimanant de l’última subhasta o el preu límit del rang estàtic, en cas que es promogui una subhasta de volatilitat per ruptura del rang estàtic. A l’inici de la sessió, el preu estàtic coincideix amb el preu de referència.
 • Rang estàtic de preus: el rang estàtic és la variació màxima permesa respecte del preu estàtic establert en cada moment. El rang estàtic es calcula en funció de la volatilitat històrica de cada valor. El rang estàtic està operatiu durant tota la sessió. Si al llarg de la sessió una cotització toca el límit del rang, es suspèn la cotització i es produeix una subhasta de volatilitat. Durant cinc minuts es poden introduir ordres, però no hi ha creuaments, i es fixa un preu de referència nou.
 • Preu dinàmic de referència: és l’últim preu negociat d’un valor, ja sigui dimanant d’una subhasta o de l’execució de cada ordre entrant en sessió oberta, és a dir, el preu al qual s’ha fet l’últim creuament. Aquest preu s’actualitza contínuament durant la sessió.
 • Rang dinàmic de preus: al voltant del preu de referència dinàmic s’estableix una variació màxima permesa. El fet d’assolir la banda màxima o mínima establerta implica la suspensió de la cotització i entrar en un procés de subhasta de volatilitat per determinar el nou preu de referència estàtic. És la variació màxima permesa respecte del preu dinàmic. El rang dinàmic es calcula en funció de la sèrie històrica de variacions de preus durant la sessió de cada valor. El rang dinàmic està operatiu tant en la sessió oberta com en la subhasta de tancament. Per contra, no està operatiu en la subhasta d’obertura, ni en les de volatilitat, ni en les extensions de les subhastes d’obertura i tancament.

Cada valor porta associat un rang estàtic i un rang dinàmic (si vols, els pots consultar aquí), ja que el SIBE (Sistema d’Interconnexió Borsària) no admet en ordres de compra superar a l’alça el rang estàtic ni en venda superar aquest rang a la baixa.

Retencions en Compte Activa

En el moment de donar una ordre de compra es retindrà l’import resultant de multiplicar el nombre d’accions pel preu de referència i per 1,05 més les despeses de comissions i cànons.

El preu de referència és:

 • Ordres "pel millor" i "a mercat": el preu de la primera posició d’oferta.
 • Ordres "limitades": el preu al qual s’ha limitat l’ordre.

En les ordres condicionades, en el moment de donar l’ordre s’efectua una retenció de títols (vendes), en el moment de donar d’alta la condicionada (independentment de si s’activa o no).

La multiplicació per 1,05 es fa per evitar la possibilitat que una fluctuació de la cotització en el mercat provoqui un descobert en el Compte Activa.

Quan un valor està suspès, qualsevol ordre que s’intenti introduir és rebutjada per la borsa, segons la seva normativa.

Es rebutja qualsevol compra condicionada per a la qual el preu d’activació sigui inferior al preu de mercat. D’altra banda, es rebutja qualsevol venda condicionada per a la qual el preu d’activació sigui superior al preu de mercat.

Traspàs de valors

Pots traspassar a ActivoBank els valors que tinguis dipositats en una altra entitat emplenant aquest imprès i enviant-lo a l'adreça indicada.

Internacional

Mercats
 • Nasdaq (EE.UU.)
 • Nueva York (EE.UU.)
 • NYSE ARCA (E.E.U.U.)
 • AMERICAN STOCK (E.E.U.U.)
 • Frankfurt (Alemania)
 • París (Francia)
 • Londres (Reino Unido)
 • Ámsterdam (Holanda)
 • Lisboa (Portugal)
 • Milán (Italia)
 • Helsinki (Finlandia)
 • Oslo (Noruega)
 • Copenhague (Dinamarca)
 • Swiss (Virt-x) (Suiza)
 • Bruselas (Bélgica)
 • Estocolmo
Tipus d’ordres
 • Ordre de mercat: Ordre de Mercat: és una ordre que s’introdueix al mercat sense preu d’oferta/demanda i es negocia als preus del costat contrari fins a completar-se, i pot tenir diferents preus a dins de la mateixa ordre. En el cas que l’ordre no quedi completada, l’import restant quedarà pendent al mercat com a "ordre de mercat", és a dir, sense preu limitat.
 • Limitada: es formula un preu màxim per comprar i un mínim per vendre. L’ordre s’executa al mercat si hi ha contrapartida en el moment de la introducció de l’ordre en aquest preu. Si no hi ha contrapartida o aquesta no és suficient per cobrir tota l’ordre, aquesta s’executa parcialment i la resta queda pendent fins que s’executi o es cancel·li.
 • Pel millor: és una ordre que assumeix el millor preu que ofereixi el mercat a la part contrària en el moment de la seva introducció. Si al millor preu no hi ha prou títols per completar l’ordre, l’ordre es farà pel nombre de títols existents en aquell moment i la resta queda limitada a aquest preu.

Accions en divisa
 • ActivoBank liquida totes les operacions contra compte operatiu en divisa euro, aplicant-hi el canvi comprador/venedor amb un diferencial del 2,5% respecte al fixing de Banc Sabadell segons el signe de l’operació. Amb tot, a partir de les 18.00 hores i imports superiors a 12.500 euros (contravalor), qualsevol operació contractada als mercats que estiguin oberts i que impliquin un canvi de divisa no es liquidarà fins a les 15.00 hores de l’endemà, adquirint el canvi comprador/venedor amb un diferencial del 2% respecte al fixing de Banc Sabadell segons el signe de l’operació.
Horari de mercats

MERCAT                   HORARI

Nasdaq

15:30 - 22:00 h

Nueva York

15:30 - 22:00 h

Frankfurt

09:00 - 17:30 h

París

09:00 - 17:30 h

Londres

09:00 - 17:30 h

Amsterdam

09:00 - 17:25 h

Lisboa

09:00 - 17:30 h

Milán

09:00 - 17:30 h

Helsinki

09:00 - 18:30 h

Oslo

09:00 - 17:30 h

Copenhague

09:00 - 17:30 h

Swiss (Virt-x)

09:00 - 17:30 h

Bruselas

09:00 - 17:30 h

Estocolmo

09:00 - 17:30 h


Horari operatiu
 • Durant les 24 hores del dia es pot donar ordres de compra / venda.
 • Les ordres donades en borses internacionals arriben als seus mercats respectius de manera automàtica, per la qual cosa l’ordre, l’execució i la liquidació es fan immediatament, excepte a partir de les 18.00 h (a excepció de valors de baixa liquiditat).
 • Les ordres donades abans de l’obertura del mercat s’introdueixen durant la preobertura, de manera que es possibilita la compra o la venda al preu d’obertura.
 • Fins a l’hora de tancament del mercat corresponent es poden introduir ordres de compra i venda, per ser executades aquell mateix dia.
Festius
 • Les ordres cursades els dies festius s’introdueixen en el mercat respectiu el dia hàbil següent a l’hora d’inici de sessió.


 Política d'execució i gestió d'ordres