Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Avís legal

Condicions generals


Les presents condicions generals regulen l'ús i accés al lloc web o servei d'Internet que sota la marca registrada “ActivoBank”, Banc de Sabadell, S.A. (d'ara endavant "el Banc") amb domicili social en Pl. Sant Roc, 20 de Sabadell, NIF A08000143, inscrit en Barcelona, tom 20.093, foli 1, full B-1561, posa a disposició dels usuaris a través de l'adreça electrònica: http://www.activobank.com direcció "IP" del qual és: 62.97.120.30

L'ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. A aquest efecte es recomana a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es trobin en la memòria cau del propi ordinador de l'usuari a l'objecte de rebre una informació plenament actualitzada.

Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulin cada un dels productes i serveis la contractació dels quals resulti accessible a través de les pàgines web.


Objecte


El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats del Banc, els seus productes i serveis, facilitant la possibilitat d'obtenir un servei de correu electrònic a la xarxa internet i, per a aquells clients dels Serveis de Banca a Distancia de l'entitat, possibilitar la realització de consultes, transaccions i operativa bancària en general.


Condicions d'utilització per a l'usuari


L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i a principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infantesa. Així mateix queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.

El Banc es reserva el dret a excloure l'usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesures consideri oportunes en cada moment, a fi d'evitar les conductes i activitats indicades.


Propietat Intel·lectual o Industrial


S'adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o objecte de llicència, a favor del Banc per la qual cosa, l'autoria i el dret d'explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció del qual, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

Per tot això, l'usuari haurà d'abstenir-se d'efectuar la reproducció, adaptació, combinació o integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través del web, llevat autorització expressa del Banc, i fins i tot en aquest cas, s'abstindrà d'efectuar-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través del propi web per als usuaris, qui en cap cas podran dur a terme cap descàrrega, impressió còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal manera que, difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui, o suposi contradicció amb relació als missatges o informacions exposades i subministrades a través del web, en la manera en la qual aquests consten en el sistema i als registres informàtics del Banc.

El Banc no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb el propi web, els serveis o els continguts.

Aquells llocs web que estableixin hiperenllaços ("hyperlinks") amb les pàgines del Banc hauran d'abstenir-se de reproduir les esmentades pàgines, així com d'associar directament l'enllaç amb relació a qualsevol altra pàgina del Portal diferent de la d'inici ("home page"). Igualment, hauran d'abstenir-se d'utilitzar signe distintiu, nom comercial, rètol, informacions o qualsevol altre contingut propi del Portal, llevat la indicació que formi part del propi enllaç ("link"). En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar-se que el Banc ha autoritzat, intervé, assumeix, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina en la que figuri l'hiperenllaç, ni tan sols que admeti la pròpia inclusió d'aquest, llevat autorització expressa.


Responsabilitat


El Banc no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. En conseqüència, el Banc i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control del Banc o els proveïdors, o provingui d'una actuació dolosa o culposa de l'usuari, o força major. El Banc tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. L'esmentada informació s'ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal·libles, havent en el seu cas de ser contrastats amb altres fonts, previ adoptar qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d'inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l'usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

El Banc no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.

Llevat que s'estableixi expressament el contrari en cada cas, el Banc no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenlaces o marcs publicitaris.

El Banc no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se als equips dels usuaris per possibles virus informàtics contraidos per l'usuari a causa de la seva navegació pel lloc web o per qualsevol altres derivats de la seva navegació. L'usuari haurà d'observar totes les normes, condicions i mesures que s'especifiquen i determinen al propi lloc web, sota l'apartat assenyalat corresponent a la "Seguretat".


Empreses del grup BS

Pot obtenir la relació de societats que formen part del grup en l’annex corresponent dels comptes anuals consolidats o descarregant el document següent: Empreses del grup BS (desembre de 2021)