Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, per facilitar-te l'operativa habitual de manera àgil i eficaç, t'atendrem en horari ininterromput (24 x 7).


 • 902 228 486
  917 829 010
  935 202 309


Le puede interesar...

Fons Destacats

Invertir en un producte financer o un altre depèn de molts factors. Depèn, per exemple, de les expectatives de rendibilitat, de la necessitat de disponibilitat de la inversió, del nivell de risc que s’estiguis disposat a assumir, del termini de la inversió o de la fiscalitat.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i pot ser que l’inversor no recuperi l’import invertit.


Promoció
Nivell de risc del fons
1 2 3 4 5 6 7

Sabadell Garantía Extra 32, Fl

Fons d’inversió amb el qual obtindràs al venciment de la garantia el 31/10/2024:

100%
del capital invertit
+
Revaloració variable:
+50%
de la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l’índex EURO STOXX® Select Dividend 301

Excepte en la data de venciment de la garantia, el valor de la teva inversió està subjecte a les fluctuacions del mercat. El reemborsament o el traspàs de participacions abans del 31 d’octubre de 2024 suposarà que el valor de la inversió inicial no quedarà garantit per la part reemborsada o traspassada i que s’aplicarà el valor liquidatiu de la data de sol·licitud i, si s’escau, la comissió de reemborsament2

Sabadell Garantía Extra 32, Fl està registrat a la CNMV amb el número 4179. El fons pot invertir un 20% en actius de baixa qualitat creditícia, és a dir, amb un alt risc de crèdit. Consulta el document amb les dades fonamentals per a l’inversor (DFI) i, per a més informació, consulta el prospecte on s’explica detalladament el mecanisme de càlcul de la rendibilitat garantida. El prospecte, el DFI i els informes periòdics són a disposició del públic a les oficines comercialitzadores i a sabadellassetmanagement.com. Els fons garantits són productes MiFID COMPLEXOS.

Contracta Sabadell Garantía Extra 32, FI fins al 22 d’octubre de 2018 o fins que s’exhaureixi l’oferta (250 milions d’euros).

Més informació


Publicitat

Fons Perfilats

Obtingui rendibilitat mantenint constant el seu perfil de risc.

Els Fons Perfilats de Banc Sabadell són Fons de Fons que es gestionen activament amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat, mantenint constant el perfil de risc de cadascun d'aquests. Persegueixen accedir, de manera diversificada, a les millors oportunitats d'inversió en els mercats financers internacionals a través de la presa de posicions en fons de les especialitats amb millors perspectives. Aquests fons tenen un ampli marge per adaptar la selecció d'actius a les perspectives dels mercats i per realitzar una important diversificació geogràfica i sectorial, ampliant les possibilitats de maximitzar la rendibilitat i reduir els riscos.

Sabadell Prudente

La inversió en borsa es situa entre
el 0% i el 25% del patrimoni.

Sabadell Prudente

La inversió en borsa es situa entre
el 25% i el 75% del patrimoni.

Sabadell Prudente

La inversió en borsa es situa per
sobre del 75% del patrimoni.

Sabadell Prudente, FI, Sabadell Equilibrado, FI i Sabadell Dinámico, FI estan registrats en la CNMV amb els números 4.375, 4.854 i 4.855 respectivament. Es pot obtenir una descripció més completa de la política d’inversió de cada fons en el document de dades fonamentals per a l’inversor (DFI). Per a cadascun dels fons, el fullet, el DFI i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Registre CNMV núm. 58. Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A., Registre CNMV núm. 32.


Altres fons destacats

Fondo de inversión

Inverteix en accionscotitzades a
les borses dels països europeus
pertanyents a la zona euro.

Fondo de inversión

Inverteix enaccions cotitzades a
les borses espanyoles,amb
posicions significatives en empreses
demitjana i petita capitalització borsària.

Fondo de inversión

Inverteix en actius de renda fixa a curt
termini denominats en euros.

Fondo de inversión

Inverteix combinant una posició
predominant en bons denominats en
euros amb una presència activa en
accions de companyies que superin
els criteris ètics, cotitzades principalment
en les borses europees. La cartera del
fons normalment està invertida al
voltant d’un 20% en renda variable.

Sabadell Euroacción, FI, Sabadell España Dividendo, FI, Sabadell Interés Euro, FI i Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI estan registrats en la CNMV amb els números 3.000, 2.572, 2.132 y 2.871, respectivament. Es pot obtenir una descripció més completa de la política d’inversió de cada fons en el document de dades fonamentals per a l’inversor (DFI). Per a cadascun dels fons, el fullet, el DFI i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Registre CNMV núm. 58. Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A., Registre CNMV núm. 32.