Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Indicador referit al Compte Activa

T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9:00 h. a 17:00 h.

  Divendres i agost
  de 8:00 h. a 15:00 h.


 • 963 096 600

Activo Protecció Vida

Activo Protecció Vida

Activo Protecció Vida et permetrà afrontar la teva hipoteca amb la seguretat i la tranquil·litat que, en cas d’un imprevist, la teva família no haurà d’afrontar el deute pendent.

Els titulars del préstec es poden assegurar individualment per un import no inferior al 50% del capital del préstec.

Cobertura
 • En cas de defunció del titular, el capital assegurat es destinarà a cobrir la part del deute pendent del préstec associat.
Garantia addicional
 • En cas de defunció, es cancel·laran els possibles descoberts del teu compte corrent fins a un màxim de 3.000 euros.
Forma de pagament
 • La prima s’abonarà trimestralment i se’n farà el cobrament a l’inici de cada trimestre natural.
Vigencia
 • El període assegurat correspon al de vigència de l’operació vinculada condicionat al fet que l’assegurat pagui les primes de l’assegurança. Consulta les condicions generals d’Activo Protecció Vida.

Assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, que té Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, subjecte als termes i condicions contractats en la pòlissa, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557.

 

 •