Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9:00 h. a 17:00 h.

  Divendres i agost
  de 8:00 h. a 15:00 h.


 • 963 096 600

Et pot interessar...

Dipòsits Activo

Seguretat per als teus diners i terminis flexibles

Ibex Up 12M II

Dipòsits a terminis des d'1 mes fins a 36 mesos, amb cobrament d'interessos al venciment o en períodes prefixats, i amb un interès fix segons el termini contractat.

Els Dipòsits a termini fix ofereixen:

 • Recuperació del 100% del capital invertit
 • Flexibilitat

 • Característiques

  • Terminis de venciment: des d'1 mes fins a 36 mesos.
  • Tipus d'interès: es fixa en el moment de la contractació segons el termini del dipòsit.
  • Abonament d'interessos: mensualment, trimestralment, semestralment, anualment o a venciment.
  • Cancel·lació anticipada: es permet la cancel·lació anticipada. En cas de sol·licitar la cancel·lació s'aplicarà una penalització sobre l'import cancel·lat, depenent del temps transcorregut entre la data de cancel·lació i la data de venciment del dipòsit. Aquesta penalització mai superarà els interessos generats fins avui.

 • Fiscalitat

  Residents


  IImpost sobre la renda de les persones físiques

  • Els interessos dels dipòsits s'integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l'estalvi de l'IRPF. El tipus impositiu aplicable sobre la base imposable de l’estalvi és del 19% per als 6.000 primers euros de base, del 21% fins a 50.000 euros de base i del 23% a partir de 50.000,01 euros.
  • En el moment d'abonar-se, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte de l'impost del 19%.
  • En el supòsit de cancel·lació anticipada, l’import de la penalització constitueix un rendiment de capital mobiliari negatiu derivat de la cessió a tercers de capitals propis que s’ha d’integrar juntament amb els interessos percebuts.

  Impost sobre el patrimoni

  Els dipòsits s’han de declarar cada any en l’impost sobre el patrimoni quan el titular estigui obligat a presentar aquest impost. L’import que s’ha de declarar és el valor més gran de:

  • saldo a 31 de desembre
  • saldo mitjà de l'últim trimestre

  Impost sobre successions

  En cas de defunció del titular, l’hereu ha de declarar el saldo del dipòsit en la data de defunció en la liquidació de l’impost sobre successions.