Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Servei d'Atenció al Client

Servei d’atenció al client


Mitjançant aquest servei atendrem les queixes i reclamacions que ens plantegi. Per fer-ho, pot descarregar el Formulari de contacte que posem a la seva disposició. També ens pot enviar una queixa o reclamació per correu postal a l’adreça següent:


Correu postal:

Servei d'Atenció al Client
Centre Banc Sabadell
Polígon Can Sant Joan
Sena, 12
08174 Sant Cugat del Vallès

I per correu electrònic, a la direcció SAC@bancsabadell.com, sempre que la utilització d’aquest mitjà s’ajusti al que es disposa a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica.


En qualsevol cas, la presentació de queixes i reclamacions ha d’efectuar-se d’acord amb el que s’estipula en relació amb l’article 7 del "Reglament per a la defensa dels clients i usuaris del Grup Banc Sabadell "que posem a la seva disposició en compliment de la legislació vigent.

El reglament compleix amb les directrius establertes a l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres. Entre altres disposicions, l’ordre estableix un termini màxim de dos mesos per resoldre les reclamacions plantejades.

També posem a la seva disposició els formularis per la presentació de queixes i reclamacions davant la CNMV i Banc d’Espanya.

En aquest sentit, l’Ordre ECO/734/2004 estipula la necessitat de recórrer al Servei d’Atenció al Client abans d’apel·lar a aquestes instàncies.

A més a més, el grup Banc Sabadell disposa de la figura del Defensor del Client, el funcionament del qual està regulat al "Reglament del Defensor del Client" i la de Defensor del Partícip dels Plans de Pensions gestionats per BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb funcionament regulat pel "Reglament del defensor del del partícip".

Ostenta el càrrec de Defensor del client el Sr. José Luís Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga, amb domicili al carrer Raimundo Fernández Villaverde núm. 61, 8 derecha – 28003 Madrid. Adreça electrònica oficina@defensorcliente.es.

Finalment, els informem que el Defensor del Partícip dels plans de pensions gestionats per BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., es la senyora Pilar Puerta Barrenechea, amb domicili al carrer Conde de Aranda n º 15, 1r dreta 28001 - Madrid. Adreça electrònica: pbabogados@telefonica.net.

En compliment amb el previst al Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum s’insereix a continuació enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a la que podran recórrer els consumidors per a resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia en relació als serveis prestats en línea http://ec.europa.eu/odr.