Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Servei d'Atenció al Client

Servei d’atenció al client


Mitjançant aquest servei atendrem les queixes i reclamacions que ens plantegi. Per fer-ho, pot descarregar el Formulari de contacte que posem a la seva disposició. També ens pot enviar una queixa o reclamació per correu postal a l’adreça següent:


Correu postal:

Servei d'Atenció al Client
Centre Banc Sabadell
Polígon Can Sant Joan
Sena, 12
08174 Sant Cugat del Vallès

I per correu electrònic, a la direcció SAC@bancsabadell.com, sempre que la utilització d’aquest mitjà s’ajusti al que es disposa a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica.


En qualsevol cas, la presentació de queixes i reclamacions ha d’efectuar-se d’acord amb el que s’estipula en relació amb l’article 7 del "Reglament per a la defensa dels clients i usuaris del Grup Banc Sabadell "que posem a la seva disposició en compliment de la legislació vigent.

El reglament compleix amb les directrius establertes a l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres. Entre altres disposicions, l’ordre estableix un termini màxim de dos mesos per resoldre les reclamacions plantejades.

També posem a disposició seva els formularis per poder presentar queixes i reclamacions davant la CNMV, Banc d’Espanya Reclamació Queixa - Persona Física, Banc d’Espanya Reclamació Queixa - Persona Jurídica Banc d’Espanya Reclamació Queixa - Persona Física i Jurídica.

En aquest sentit, l’Ordre ECO/734/2004 estipula la necessitat de recórrer al Servei d’Atenció al Client abans d’apel•lar a aquestes instàncies.

A més a més, el grup Banc Sabadell disposa de la figura del Defensor del Client, el funcionament del qual està regulat al "Reglament del Defensor del Client" i la de Defensor del Partícip dels Plans de Pensions gestionats per BanSabadell Pensiones, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb funcionament regulat pel "Reglament del defensor del del partícip".

Ostenta el càrrec de Defensor del client el Sr. José Luís Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga, amb domicili al carrer Raimundo Fernández Villaverde núm. 61, 8 derecha – 28003 Madrid. Adreça electrònica oficina@defensorcliente.es.

Finalment, els informem que el Defensor del Partícip dels plans de pensions gestionats per BanSabadell Pensions S. A. d'Assegurances i Reassegurances, S.U, es la senyora Pilar Puerta Barrenechea, amb domicili al carrer Conde de Aranda n º 15, 1r dreta 28001 - Madrid. Adreça electrònica: pbabogados@telefonica.net.

En compliment amb el previst al Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum s’insereix a continuació enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a la que podran recórrer els consumidors per a resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia en relació als serveis prestats en línea http://ec.europa.eu/odr.