Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Política de privadesa

1. Navegació anònima a través de les pàgines web.
 
El banc societat titular del lloc web www.activobank.com només obté i conserva la informació següent sobre els visitants del nostre web:

El nom de domini del proveïdor (PSI) que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX només estarà identificat amb el domini xxx.es. D’aquesta manera, podem elaborar estadístiques sobre els països i els servidors que visiten més sovint el nostre web.

La data i l’hora d’accés al nostre web. Això ens permet saber quines són les hores de més afluència i fer els ajustos necessaris per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

L’adreça d’Internet des de la qual va partir el link que dirigeix al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l’efectivitat dels diferents bàners i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar els que ofereixin uns millors resultats.

El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar-ne i millorar-ne el contingut, amb la finalitat que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.

La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.
 
2. Navegació amb galetes.
 
La pàgina del nostre web utilitza galetes, uns petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la informació següent:

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador.
 
3. Dades de caràcter personal.
 
Per al cas en què a un usuari se li requereixi el registre de les seves dades personals, per tal de possibilitar l’accés, l’ús o la contractació d’algun servei, sistema o eina facilitats a través del lloc web del grup, l’informem expressament que aquestes dades, juntament amb les que, si s’escau, s’originin com a conseqüència de l’execució del servei, resulten necessàries per al desenvolupament, el control, la gestió i l’execució dels sistemes, les eines, els serveis i els productes sol·licitats i seran incorporades als fitxers creats a aquest efecte pel banc.
 
La introducció i el registre de les dades personals per part de l’usuari comporta l’acceptació i l’autorització expressa al banc per a la recollida, la incorporació als fitxers respectius i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.
 
S’adverteix a l’usuari que les pàgines web del grup poden facilitar l’accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponents a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes al banc. El banc no és responsable en relació amb el registre en aquests llocs web de les dades personals per part de l’usuari.
 


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable: Banco de Sabadell, SA amb domicili social: av. Óscar Esplá, núm. 37, 03007 Alacant. Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: DataProtectionOfficer@bancsabadell.com.

Finalitats i legitimació: La finalitat principal és tramitar i gestionar la seva sol·licitud i les actuacions i les operacions que se’n derivin, les quals poden comportar l’enviament de comunicacions comercials electròniques, o contactar amb vostè a través de les dades de localització facilitades. La base de la seva legitimació és la mateixa sol·licitud.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal o en cas que hagi atorgat el seu consentiment en virtut d’un acord específic amb el banc.

Procedència de les dades: Facilitades per l’interessat.

Drets: Es pot adreçar per escrit a la unitat Drets Protecció de Dades del banc a través del seu domicili social o oficines o a través de l’adreça de correu electrònic següent: Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat i el dret a oposar-se a decisions individuals automatitzades que el puguin afectar significativament o comportar-li efectes jurídics, d’acord amb l’article 22 del Reglament de la UE 2016/679.

Informació addicional:
En pot obtenir informació addicional en l'"Annex informació detallada sobre protecció de dades de caràcter personal", publicat a www.bancsabadell.com, apartat "Informació a clients", o a qualsevol de les oficines del banc.