Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Atenció al client

Mitjançant aquest servei atendrem les queixes i reclamacions que ens plantegis. Per fer-ho, pots descarregar el Formulari de contacte que posem a la seva disposició. També ens pots enviar una queixa o reclamació per correu postal a l’adreça següent:

Correu postal:
Servei d’Atenció al Client
Centre Banc Sabadell
Polígon Can Sant Joan
Sena, 12
08174, Sant Cugat del Vallès

I per correu electrònic, a l’adreça SAC@bancsabadell.com, sempre que la utilització d’aquest mitjà s’ajusti a allò disposat a la legislació vigent sobre signatura electrònica.

En qualsevol cas, la presentació de les queixes i reclamacions ha d’efectuar-se d’acord amb el que s’estipula en relació al "Reglament per a la defensa dels clients i usuaris financers de Banc Sabadell", que posem a la teva disposició.

El reglament compleix amb les directrius establertes a l’Ordre ECO/734/2004, d’11 de març i legislació concordant, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

Addicionalment, Banc Sabadell disposa de la figura del Defensor del Client, el funcionament del qual està regulat al Reglament del defensor del client. Ostenta el càrrec de Defensor del client el Sr. José Luís Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga, amb domicili al carrer Raimundo Fernández Villaverde nº61, 8º derecha – 28003 Madrid. Dirección electrónica oficina@defensorcliente.es.

Las reclamaciones que formulen los participes y beneficiarios de Planes de Pensiones del sistema individual gestionados por BanSabadell Pensiones, E.G.F.P, deberán presentarse ante el Defensor del Partícipe, que es Pilar Puerta Barrenechea, con domicilio en la calle Conde de Aranda nº 15, 2º Derecha, 28001 – Madrid. Adreça electrònica pbabogados@telefonica.net, d’acord amb el Reglament del Defensor del Partícip.

Una vegada interposada la reclamació davant el Servei d’Atenció al Client o davant el Defensor del Client o del Partícip, les reclamacions presentades per consumidors es resoldran en el termini d’un (1) mes a partir de la data de recepció de la reclamació.

No obstant, es resoldran a més tardar als quinze (15) dies hàbils a partir de la data de la seva recepció les reclamacions relacionades amb els serveis de pagament, que es derivin dels drets i obligacions contemplats als Títols II i III del Reial Decret-llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera presentades per usuaris consumidors o microempreses. En el cas que concorrin situacions excepcionals per raons alienes al SAC o al Defensor del Client i del Partícip, les quals seran degudament comunicades i motivades a través d’una resposta provisional prèvia, el termini de resolució de les reclamacions indicat podrà ser d’un (1) mes.

Per a les reclamacions presentades per no consumidors s’estableix, amb caràcter general, un termini de resolució de dos (2) mesos a partir de la data de la recepció de la reclamació.

Una vegada interposada la reclamació si el reclamant està disconforme amb el resultat o no ha rebut resposta quan han transcorregut els terminis establerts als paràgrafs anteriors, podrà dirigir-se als següents Serveis de Reclamacions del Supervisor Financer que correspongui en funció de la matèria de que es tracti, descarregant-se i omplint el formulari que correspongui:

Banc d’Espanya (formulari)

Comissió Nacional Mercat de Valors (formulari)

Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (formulari)

No obstant, els consumidors no podran acudir a aquests serveis de reclamacions competents si ha transcorregut més d’un (1) any des de la interposició de la reclamació o queixa davant Banco Sabadell, davant el Servei d’Atenció al Client o davant el Defensor del Client o del Partícip.

En compliment amb el previst al Reglament (UE) nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum s’insereix a continuació enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a la que podran recórrer els consumidors per a resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia en relació als serveis prestats en línia http://ec.europa.eu/odr.