Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, per facilitar-te l'operativa habitual de manera àgil i eficaç, t'atendrem en horari ininterromput (24 x 7).


 • 902 228 486
  917 829 010
  935 202 309


Hipoteca Activa Plus

Amb la Hipoteca Activa Plus podràs aconseguir uns avantatges excel·lents per a la teva hipoteca. A més a més, en funció dels productes i serveis que mantens en ActivoBank, pots millorar les condicions econòmiques(1).

Beneficia't d'unes atractives condicions

Euribor

+1,60%(2)

Primer any: 1,62% TIN
TAE variable des del 2,58%.(3)

 • Termini d’amortització: fins a 30 anys
 • Fins al 15/09/2018.
 • Més informació

Finançament de fins al 80% del preu de la compravenda o de l’import del valor de taxació (el més baix dels dos) per a la primera residencia i de fins al 70% per a la segona residencia.

Si vols saber més detalls de la Hipoteca Activa Plus,
contacta amb nosaltres al 902 228 486 i et farem
una simulació de la teva hipoteca totalment personalitzada.

(1) Condiciones vigentes hasta el 15/09/2018.

Oferta no vàlida per a una operació sobre habitatge a formalitzar o celebrar a la Comunitat Autònoma d’Andalusia. Consulta l’oferta especial existent.

Operació subjecta a aprovació prèvia per part de Banc Sabadell.

Condicions de tipus d’interès subjectes a anàlisi de risc per part de Banc Sabadell. Aquestes condicions poden variar en funció del resultat de l’anàlisi de risc.

(2) Condicions domiciliant la nòmina i contractant les assegurances de vida i llar amb ActivoBank.

(3) Taxa Anual Equivalent variable (TAE variable) calculada per a una hipoteca de 100.000 euros a 30 anys. Quotes: 12 quotes de 350,86 euros/mes cada una i 348 quotes de 341,54 euros/mes cada una. Import total carregat: 141.248,80 euros. Condicions amb màxima bonificació (domiciliació de nòmina, assegurança Protecció Vida associada i assegurança Protecció Llar), amb un venciment a 30 anys i una comissió d’obertura de l’1,50% (mínim: 750 euros), calculada sobre la base de l’import principal de l’operació (100.000 euros). Inclou els costos de comprovació registral (25,41 euros), gestoria (249,26 euros), peritatge (252,89 euros) i impostos (2.205,00 euros) per a un habitatge a Barcelona (varia segons cada comunitat autònoma). Totes aquestes despeses són aproximades. També inclou l’import de la prima d’una assegurança de la llar durant tota la vida de la hipoteca de 20,09 euros mensuals i d’una assegurança de vida calculada per a un home de 30 anys amb cobertura del 100% a 30 anys de 18,66 euros. Revisió anual. EURIBOR a 1 any del mes de juny de 2018 publicat pel Banc d’Espanya el 3 de juliol de 2018: -0,181%. Aquesta TAE variable s’ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien. Per tant, aquesta TAE variable variarà amb les revisions del tipus d’interès. La TAE variable pot variar en funció del termini d’amortització i de l'import finançat.

En cas de no domiciliar la teva nòmina a Banc Sabadell i no contractar les assegurances associades a la hipoteca amb nosaltres (vida i llar), resultaran 12 quotes de 350,86 euros cada una i 348 quotes de 377,28 euros cada una. Import total carregat: 146.968,72 euros. El tipus d’interès del primer any serà de l’1,62%, i per a la resta serà de l’EURIBOR + 2,35 punts, amb una TAE variable resultant del 2,89%. Aquesta TAE variable està calculada sobre la base de l’EURIBOR del mes de juny de 2018 publicat pel Banc d’Espanya el 3 de juliol de 2018: -0,181%, per a una hipoteca de 100.000 euros i amb una comissió d’obertura de l’1,50% (mínim: 750 euros), calculada sobre la base de l’import principal de l’operació (100.000 euros). A més a més, inclou els costos de comprovació registral (25,41 euros), gestoria (249,26 euros), peritatge (252,89 euros) i impostos (2.205,00 euros) per a un habitatge a Barcelona (varia segons cada comunitat autònoma). El càlcul de la TAE variable també inclou l’import de la prima d’una assegurança de danys (no contractada amb Banc Sabadell) durant tota la vida de la hipoteca de 20,09 euros mensuals. La TAE variable pot variar en funció del termini d'amortització i de l'import finançat.

De conformitat amb l’article 1911 del Codi Civil que consagra el principi de responsabilitat universal, en cas d’impagament, el deutor i, si escau, els seus fiadors o avaladors solidaris i garants hipotecaris, respondran amb tots els seus béns presents i futurs, i podran arribar a perdre el seu/s habitatge/s i/o qualssevol altres béns de la seva propietat.

Informació addicional sobre les associades vinculades a la teva hipoteca:

Protecció Llar és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili social a l’avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant i en el Registre de la DGSiFP amb la clau núm. OV-0004, que té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera d’acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades.

BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid.

Activo Protecció Vida és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb la intermediació de BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili social a l’avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant i en el Registre de la DGSiFP amb la clau núm. OV-0004, que té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera d’acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades.

BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid.