Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, per facilitar-te l’operativa habitual de manera àgil i eficaç, t’atendrem en horari ininterromput (24 x 7).


 • 902 228 486
  917 829 010
  935 202 309


Fons Destacats

Invertir en un producte financer o un altre depèn de molts factors. Depèn, per exemple, de les expectatives de rendibilitat, de la necessitat de disponibilitat de la inversió, del nivell de risc que s’estiguis disposat a assumir, del termini de la inversió o de la fiscalitat.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i pot ser que l’inversor no recuperi l’import invertit.
 

Traspassa els teus fons a ActivoBank Contracta els teus fons perfilats


(1) +1,00% per traspassos d’entrada de Fons d’altres entitats sol·licitats entre el 12/06/2017 i el 29/09/2017 (liquidats fins al 13/10/2017) Addicionalment, +0,50% si en els últims tres meses ha tingut almenys un abonament de nòmina, pensió, subsidi o Regular Transfer Plan igual o superior a 700 euros, o bé si manté un patrimoni global a l’entitat superior a 75.000 euros, calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida/estalvi, Fons d’Inversió, BS Fondos Gran Selección, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions i EPSV.

(2) +0,50% per l’import subscrit i mantingut en el fons en la data de pagament de l’incentiu. Es tindran en compte totes les subscripcions netes fetes en els Fons Per lats entre l’1/04/2017 i el 29/09/2017 (liquidades fins al 03/10/2017).

Fons Perfilats

Obtingui rendibilitat mantenint constant el seu perfil de risc.

Els Fons Perfilats de Banc Sabadell són Fons de Fons que es gestionen activament amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat, mantenint constant el perfil de risc de cadascun d'aquests. Persegueixen accedir, de manera diversificada, a les millors oportunitats d'inversió en els mercats financers internacionals a través de la presa de posicions en fons de les especialitats amb millors perspectives. Aquests fons tenen un ampli marge per adaptar la selecció d'actius a les perspectives dels mercats i per realitzar una important diversificació geogràfica i sectorial, ampliant les possibilitats de maximitzar la rendibilitat i reduir els riscos.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constant el perfil de
risc del fons en prudent.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constant el perfil de
risc del fons en equilibrat.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constant el perfil de
risc del fons en dinàmic.

Sabadell Prudente, FI, Sabadell Equilibrado, FI i Sabadell Dinámico, FI estan registrats en la CNMV amb els números 4.375, 4.854 i 4.855 respectivament. Pot consultar-ne el fullet. Per a cadascun dels fons, el prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l'inversor i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. – Registro CNMV nº 58
Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A., Registre CNMV núm. 32.