Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, per facilitar-te l'operativa habitual de manera àgil i eficaç, t'atendrem en horari ininterromput (24 x 7).


 • 902 228 486
  917 829 010
  935 202 309


Hipoteca Fixa

Amb la Hipoteca Fixa podràs aconseguir uns avantatges excel·lents per a la teva hipoteca. Gaudeix de la tranquil·litat de conèixer per endavant la quota de la teva hipoteca. A més a més, en funció dels productes i serveis que mantens en ActivoBank, pots millorar les condicions econòmiques(1).

Beneficia't d'unes atractives condicions

Des del

3,45%

nominal fix a 30 años
TAE(2) des de 4,59%

(1) Condicions vigents fins al 15/07/2018.

Oferta no vàlida per a una operació sobre habitatge a formalitzar o celebrar a la Comunitat Autònoma d’Andalusia. Consulta l’oferta especial existent. Operació subjecta a aprovació prèvia per part de Banc Sabadell.

Condicions de tipus d’interès subjectes a anàlisi de risc per part de Banc Sabadell. Aquestes condicions poden variar en funció del resultat de l’anàlisi de risc.

(2) TAE calculada per a una hipoteca de 100.000,00 euros. 360 quotes de 446,26 euros/mes cada una per a una hipoteca sol·licitada de 100.000 euros. L'import total carregat serà de 178.836,16 euros. Condicions domiciliant la nòmina i contractant una assegurança de vida associada i una assegurança de la llar, amb un venciment a 30 anys i amb una comissió d’obertura de l'1,50% (mínim 750 euros), calculada en base a l’import principal de l’operació (100.000 euros). Inclou les despeses de comprovació registral (25,41 euros), gestoria (249,26 euros), peritatge (252,89 euros) i impostos (2.205,00 euros) per a un habitatge a Barcelona (varia segons cada comunitat autònoma). També inclou l’import de la prima d’una assegurança de la llar durant tota la vida de la hipoteca de 20,09 euros mensuals (import que es revisarà anualment) i d’una assegurança de vida calculada per a un home de 30 anys amb una cobertura del 100% a 30 anys de 18,66 euros. Totes aquestes despeses són aproximades. La TAE pot variar en funció del termini d'amortització i de l'import finançat.

En cas de no domiciliar la nòmina a ActivoBank i de no contractar les assegurances associades a la hipoteca amb nosaltres (vida i llar), resultaran 360 quotes de 503,72 euros cada una i l'import total carregat serà de 192.804,16 euros. El tipus d’interès serà un punt superior (4,45% en aquest cas), i la TAE resultant serà del 5,29%. Aquesta TAE està calculada per a una hipoteca de 100.000 euros, amb una comissió d’obertura de l'1,50% (mínim 750 euros). A més a més, inclou¡ les despeses de comprovació registral (25,41 euros), gestoria (249,26 euros), peritatge (252,89 euros) i impostos (2.205,00 euros) per a un habitatge a Barcelona (varia segons cada comunitat autònoma). El càlcul de la TAE inclou també l’import de la prima d’una assegurança de danys (no contractada amb Banc Sabadell) durant tota la vida de la hipoteca de 20,09 euros mensuals. Totes aquestes despeses són aproximades. La TAE pot variar en funció del termini d'amortització i de l'import finançat.

De conformitat amb l’article 1911 del Codi civil, que consagra el principi de responsabilitat universal, en cas d’impagament, el deutor i, si escau, els seus fiadors o avaladors solidaris i garants hipotecaris, han de respondre amb tots els seus béns presents i futurs, i poden arribar a perdre el/s seu/s habitatge/s i/o qualsevol altre bé de la seva propietat.

Informació addicional sobre les assegurances associades a la hipoteca:

Protecció Llar és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado, del grup Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili social a l'avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el RM de Alacant i en el registre de la DGSFP amb clau núm. OV-0004, amb una assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006, de mediació d’assegurances i reassegurances privades.

BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590, i domicili social al carrer Isabel Collbrand, 22, 28050 Madrid.

Activo Protecció Vida és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, mitjançada per BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado, del grup Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili social a l'avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el RM de Alacant i en el registre de la DGSFP amb clau núm. OV-0004, amb una assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006, de mediació d’assegurances i reassegurances privades.

BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili social al carrer Isabel Collbrand, 22, 28050 Madrid.