Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, per facilitar-te l'operativa habitual de manera àgil i eficaç, t'atendrem en horari ininterromput (24 x 7).


 • 902 228 486
  917 829 010
  935 202 309


Hipoteca Activa Plus

Amb la Hipoteca Activa Plus podràs aconseguir uns avantatges excel·lents per a la teva hipoteca. A més a més, en funció dels productes i serveis que mantens en ActivoBank, pots millorar les condicions econòmiques(1).

Beneficia't d'unes atractives condicions

Euribor

+1,60%(2)

Primer any: 1,61% TIN
TAE variable
des del 2,57%(3)

(1) Condicions vigents fins al 15/07/2018. Oferta no vàlida per a una operació sobre habitatge a formalitzar o celebrar a la Comunitat Autònoma d’Andalusia. Consulta l’oferta especial existent. Operació subjecta a aprovació prèvia per part de Banc Sabadell.

Condicions de tipus d’interès subjectes a anàlisi de risc per part de Banc Sabadell. Aquestes condicions poden variar en funció del resultat de l’anàlisi de risc.

(2) Condicions domiciliant la nòmina i contractant les assegurances de vida i llar amb ActivoBank.

(3) Taxa Anual Equivalent variable (TAE variable) calculada per a una hipoteca de 100.000 € a 30 anys. Quotes: 12 quotes de 350,42 €/mes cada una i 348 quotes de 341,11 €/mes cada una. Import total carregat: 141.093,88 €. Condicions amb màxima bonificació (domiciliació de nòmina, assegurança Protecció Vida associada i assegurança Protecció Llar), amb un venciment a 30 anys i una comissió d’obertura de l’1,50% (mínim: 750 €), calculada sobre la base de l’import principal de l’operació (100.000 €). Inclou els costos de comprovació registral (25,41 €), gestoria (249,26 €), peritatge (252,89 €) i impostos (2.205,00 €) per a un habitatge a Barcelona (varia segons cada comunitat autònoma). Totes aquestes despeses són aproximades. També inclou l’import de la prima d’una assegurança de la llar durant tota la vida de la hipoteca de 20,09 € mensuals i d’una assegurança de vida calculada per a un home de 30 anys amb cobertura del 100% a 30 anys de 18,66 €. Revisió anual. EURIBOR a 1 any del mes d’abril de 2018 publicat pel Banc d’Espanya el 4 de maig de 2018: -0,190%. Aquesta TAE variable s’ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien. Per tant, aquesta TAE variable variarà amb les revisions del tipus d’interès. La TAE variable pot variar en funció del termini d’amortització i de l'import finançat.

En cas de no domiciliar la teva nòmina a Banc Sabadell i no contractar les assegurances associades a la hipoteca amb nosaltres (vida i llar), resultaran 12 quotes de 350,42 € cada una i 348 quotes de 376,83 € cada una. Import total carregat: 146.806,84 €. El tipus d’interès del primer any serà de l’1,61%, i per a la resta serà de l’EURIBOR + 2,35 punts, amb una TAE variable resultant del 2,88%. Aquesta TAE variable està calculada sobre la base de l’EURIBOR del mes d’abril de 2018 publicat pel Banc d’Espanya el 4 de maig de 2018: -0,190%, per a una hipoteca de 100.000 € i amb una comissió d’obertura de l’1,50% (mínim: 750 €), calculada sobre la base de l’import principal de l’operació (100.000 €). A més a més, inclou els costos de comprovació registral (25,41 €), gestoria (249,26 €), peritatge (252,89 €) i impostos (2.205,00 €) per a un habitatge a Barcelona (varia segons cada comunitat autònoma). El càlcul de la TAE variable també inclou l’import de la prima d’una assegurança de danys (no contractada amb Banc Sabadell) durant tota la vida de la hipoteca de 20,09 € mensuals. La TAE variable pot variar en funció del termini d'amortització i de l'import finançat.

(*) Informació addicional sobre les assegurances associades a la seva hipoteca: Protecció Llar és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros que té BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. com a intermediari, amb NIF A03424223 i domicili social a l'avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. de Alacant i en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel Collbrand, 22, 28050 Madrid. Activo Protecció Vida és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros que té BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. com a intermediari, amb NIF A03424223 i domicili social a l'avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. de Alacant i en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel Collbrand, 22, 28050 Madrid.

De conformitat amb l'article 1911 del Codi Civil que consagra el principi de responsabilitat universal, en cas d'impagament, el deutor i, si escau, els seus fiadors o avaladors solidaris i garants hipotecaris, respondran amb tots els seus béns presents i futurs, i podran arribar a perdre el seu/s habitatge/s i/o qualssevol altres béns de la seva propietat.