Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, per facilitar-te l’operativa habitual de manera àgil i eficaç, t’atendrem en horari ininterromput (24 x 7).


 • 902 228 486
  917 829 010
  935 202 309


Hipoteca Activa Plus

Amb la Hipoteca Activa Plus podràs aconseguir uns avantatges excel·lents per a la teva hipoteca. A més a més, en funció dels productes i serveis que mantens en ActivoBank, pots millorar les condicions econòmiques(1).

Beneficia't d'unes atractives condicions

Hipoteca Activa Plus
 • Màxim finançat: fins al 80% sobre el valor més baix entre compravenda i taxació per a la primera residència i fins al 70% per a la segona residència.
 • Termini d'amortització: fins a 30 anys.
 • 0% compensació per desistiment.
 • Fins al 15/03/2018.
 • Més informació
Sol·licitar

(1) Condicions vigents fins al 15/03/2018. Oferta no vàlida per a una operació sobre habitatge a formalitzar o celebrar a la Comunitat Autònoma d'Andalusia. Consulta l'oferta especial existent. Operació subjecta a l'aprovació prèvia per part de Banc Sabadell.

Condicions de tipus d'interès subjectes a anàlisi de risc per part de Banc Sabadell. Aquestes condicions poden variar en funció del resultat de l'anàlisi de risc.

(2) Condicions domiciliant la nòmina i contractant les assegurances de vida I llar amb ActivoBank.

(3) TAE variable des del 2,47%. Calculada per a una hipoteca de 100.000 euros a 30 anys. Condicions amb màxima bonificació (domiciliació de nòmina, assegurança Protecció Vida Vinculat i assegurança Protecció Llar) i comissió d'obertura de l'1,50% (mínim: 750 euros), calculada en base a l'import principal de l'operació (100.000 euros). Inclou les despeses comprovació registral (25,41 euros), gestoria (249,26 euros), taxació (252,89 euros) i impostos (2.205,00 euros) per a un habitatge a Barcelona (varia segons cada comunitat autònoma).

Inclou també l'import de la prima d'una assegurança de llar durant tota la vida de la hipoteca de 20,09 euros mensuals (import que es revisarà anualment) i d'una assegurança de llar per a un home de 30 anys amb cobertura del 100% a 30 anys de 18,66 euros. Totes aquestes despeses són aproximades. Revisió anual de la hipoteca. EURIBOR a 1 any del mes de desembre de 2017 publicat pel Banc d'Espanya el 3 de gener de 2018: -0,190%. Aquesta TAE variable s'ha calculat en la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, aquesta TAE variable variarà amb les revisions del tipus d'interès. La TAE variable pot variar en funció del termini d'amortització i de l'import finançat. En cas de no domiciliar la teva nòmina amb ActivoBank i no contractar les assegurances vinculades a aquesta hipoteca amb nosaltres (vida i llar), el tipus d'interès serà de l'EURIBOR + 2,25 punts. La TAE variable resultant serà del 2,78% calculada sota les mateixes condicions del supòsit anterior.El càlcul de la TAE variable inclou també l'import de la prima d'una assegurança de danys (no contractada amb ActivoBank) durant tota la vida de la hipoteca de 20,09 euros mensuals. Totes aquestes despeses són aproximades.

(*) Informació addicional sobre les assegurances vinculades a la seva hipoteca: Protecció Llar és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros que té BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. com a intermediari, amb NIF A03424223 i domicili social a l'avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. de Alacant i en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel Collbrand, 22, 28050 Madrid. Activo Protecció Vida és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros que té BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. com a intermediari, amb NIF A03424223 i domicili social a l'avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. de Alacant i en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb l'article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Isabel Collbrand, 22, 28050 Madrid.

De conformitat amb l'article 1911 del Codi Civil que consagra el principi de responsabilitat universal, en cas d'impagament, el deutor i, si escau, els seus fiadors o avaladors solidaris i garants hipotecaris, respondran amb tots els seus béns presents i futurs, i podran arribar a perdre el seu/s habitatge/s i/o qualssevol altres béns de la seva propietat.